Consultoria

La incorporació de l’enfocament de gènere a les organitzacions públiques i privades és clau pel desenvolupament humà sostenible i es relaciona directament amb els pilars bàsics de la responsabilitat social.

Què oferim?

Projectes amb mirades i sistemes de treball innovadors. Acompanyen les organitzacions per tal que augmentin el seu nivell d’exigència i responguin a les demandes de la ciutadania, per poder esdevenir així actors clau del canvi i de la transformació social.

Gestió pública amb enfocament de gènere

Coop4equality acompanya les administracions públiques en el propòsit d’incorporar la dimensió de gènere a les activitats i a les polítiques, els mètodes i els instruments que afecten la vida quotidiana de la ciutadania.

Treballem en el camp del desenvolupament humà amb enfocament de gènere, i ho concebem com dos desafiaments que van ineludiblement lligats per aconseguir una veritable transformació social.

Què oferim:

 1. Disseny i execució de projectes que potenciïn els lideratges i referents femenins en defensa dels drets humans de les dones com una oportunitat per a tota la ciutadania.
 2. Construcció de xarxes en defensa de la participació política de les dones.
 3. Elaboració d’agendes nacionals i locals de dones.
 4. Desenvolupament d’instruments clau que afavoreixen polítiques i actuacions a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes.
 5. Creació d’espais de diàleg i de treball conjunt entre diferents actors públics i/o privats a favor del desenvolupament humà.
 6. Creació de jornades participatives de dones de determinats sectors econòmics per analitzar els principals obstacles i oportunitats de les dones.

Clústers socials amb perspectiva de gènere

Acompanyem institucions i empreses en el desenvolupament de clústers com un mecanisme de cooperació entre actors que treballen en un mateix àmbit o en àmbits complementaris, i que es coordinen per assolir un objectiu comú.

El clúster social permet actuar contra les mancances i desajustos de la nostra societat i alhora contribueix a l’assoliment dels objectius econòmics i tecnològics dels quals participen. Facilita, a més, el desenvolupament d’estratègies consensuades, orientades a establir coherència entre les diferents estratègies i polítiques socials i/o de cooperació i facilitant la creació d’indicadors i objectius comuns amb visió transversal.

 

Què oferim:

 1. Elaboració dels documents estratègics
 2.  Disseny i gestió del clúster
 3. Avaluació continua i recerca de recursos
 4. Consultoria especialitzada en matèria de clúster

Plans i polítiques públiques d'igualtat

Disseny i implementació de metodologies per aplicar plans i polítiques d’igualtat. Analitzem capacitats, proposem eines i mesures concretes per assolir els objectius marcats i per introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques públiques.

 

Què oferim:

 1. Definició del marc conceptual i normatiu bàsic de les polítiques de dones i la seva dimensió.
 2. Elaboració del Pla de Polítiques de Dones: diagnosi i pla d’accions.
 3. Disseny o selecció de les eines pel seguiment i avaluació dels plans de Polítiques de Dones.
 4. Coordinació dels diferents plans de polítiques de dones.

Polítiques empresarials amb perspectiva de gènere

Assessorament, disseny i implementació dels projectes de responsabilitat social de l’empresa, integrant la visió de gènere per donar resposta a les demandes i expectatives dels seus grups d’interès.

Donem suport als equips directius en la identificació i consolidació de noves aliances amb diferents actors i projectes d’investigació. Busquem el projecte que millor s’adapti a l’empresa, tot integrant els objectius empresarials amb el projecte a desenvolupar, i contribuïm a realçar el seu compromís amb la sostenibilitat i la transparència, incidint en la rendició de comptes i en la seva comunicació.

 

Què oferim:

 1. Presentació de la sol·licitud per a l’obtenció la de subvenció per a la implantació d’un Pla d’Igualtat en una petita i mitjana empresa.
 2. Elaboració del Pla d’igualtat establint mesures per aconseguir els objectius establerts, així com els indicadors per fer el seguiment i l’avaluació de l’execució del Pla.
 3. Elaboració del protocol d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions que es puguin produir a l’empresa.
 4. Suport per a l’obtenció de distintius, reconeixements i certificats d’excel·lència empresarial en igualtat de gènere.
 5. Team-building 50-50. Activitats orientades a promoure una cultura corporativa pro-igualtat, a identificar i combatre els estereotips de gènere, i a identificar el valor de compartir la diversitat de talents.
 6. Esdeveniments-marca 50-50. Disseny d’esdeveniments, premis o actes associats a la marca, amb periodicitat, que reforcin i donin visibilitat al compromís de l’empresa amb la igualtat.
 7. Quadre de comandament per a la gestió dels plans d’igualtat. Disseny d’eines per a la gestió i el seguiment dels plans d’igualtat i l’elaboració d’informes periòdics.
 8. Estratègia de RSE 50-50. Assessorem en l’elaboració d’estratègies de RSE orientades a promoure la igualtat d’oportunitats o incorporar la igualtat de forma transversal en l’estratègia general de RSE.
 9. Estratègia corporativa ODS (Agenda 2030). Assessorem amb la identificació i comunicació de l’empresa per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, a partir de la seva estratègia de negoci i de RSE.
 10. Oferim mòduls formatius en igualtat de gènere per a tot el personal, en format online o semi-presencial i mòduls específics aplicats a funcions concretes de l’empresa.
 11. Anàlisis de gènere en el model de negoci. Apliquem la metodologia de l’anàlisi de gènere en l’estratègia de negoci, els plans de comunicació i en els productes i serveis de l’empresa
 12. Mentoring i assessoria en igualtat. Servei extern i permanent per donar suport als equips de direcció de persones en la formulació o revisió de les polítiques internes, o per incorporar l’enfocament d’igualtat a les campanyes publicitàries i a les estratègies de negoci i plans de comunicació amb visió de gènere.