SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER REALITZAR UN DIAGNÒSTIC I PLA D’IGUALTAT

Preparació de la proposta i presentació de la sol·licitud per l’obtenció de subvenció per a la implantació d’un Pla d’Igualtat en una petita i mitjana empresa.

Elaboració del diagnòstic sobre l’actual situació de la plantilla i les condicions laborals desagregades per sexe, recollint les necessitats de treballadors i treballadores per eliminar discriminacions i desenvolupar mesures d’igualtat dins l’empresa.

Elaboració i implementació del Pla d’igualtat establint els objectius i el pla d’acció de mesures per aconseguir els objectius així com els indicadors per fer el seguiment i l’avaluació de l’execució del Pla.

Sensibilització i formació sobre igualtat entre homes i dones entre les mesures a adoptar dins del Pla d’igualtat.