Formació

Formem les persones per a la seva realització personal i per a la seva millor contribució en l’acompliment de les seves funcions. Busquem el desenvolupament personal, enfortint capacitats, i l’apoderament individual i col·lectiu.

Què oferim?

Realitzem programes formatius de gestió transversal de gènere d’acord amb els preceptes normatius que estableixen que els poders públics han d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les seves actuacions, a tots els nivells i en totes les etapes, cosa que es coneix com a transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat de gènere.

I. Formació i capacitació de gestió transversal de gènere

La gestió transversal de gènere és cabdal per al disseny de les polítiques públiques del segle xxi i imprescindible per al desenvolupament de les polítiques de progrés i transformació, que són el veritable repte de les administracions en aquest període.

La formació que oferim es proposa donar, en primer lloc, els fonaments teòrics necessaris per entendre què és la transversalitat de gènere i els fonaments normatius que en justifiquen la necessitat. En segon lloc, vol fer entendre què implica treballar amb perspectiva de gènere; és a dir, quins canvis s’han de dur a terme en la feina quotidiana, per mitjà d’exemples de polítiques dissenyades amb visió de gènere. I en tercer lloc, tracta els dos principals instruments per implementar la gestió transversal de gènere en les actuacions públiques: els indicadors de gènere i els informes d’avaluació de l’impacte de gènere.

 

Objectius generals:

  1. Conèixer què implica aplicar la gestió transversal de gènere dins de l’administració pública i dels seus productes.
  2. Conèixer la normativa que dona suport a la implementació de la gestió transversal de gènere en les administracions públiques.
  3. Tenir eines per incorporar la igualtat de gènere en la feina quotidiana, sigui quina sigui l’àrea d’especialització.

Personal destinatari:

La formació s’adreça al personal directiu i de comandament (subdirectors i subdirectores generals, serveis, seccions i assimilats) de l’administració pública.

II. Formació en igualtat de gènere

La formació versa sobre les desigualtats de gènere existents en la nostra societat i sobre el pes que té la socialització de gènere, basada en estereotips i en la consolidació dels rols tradicionals de gènere, i les desigualtats que se’n deriven.

Objectius generals:

  1. Evidenciar que la igualtat de gènere no s’ha assolit i que encara hi ha força desigualtats, moltes d’elles estructurals.
  2. Formar en estereotips i fer palès com aquests reforcen la divisió sexual del treball i els rols de gènere.
  3. Evidenciar que la publicitat és sexista i reprodueix rols i estereotips de gènere.
  4. Explicar fins a quin punt els homes i les dones no són col·lectius homogenis i com les desigualtats de gènere no afecten tothom de la mateixa manera.
  5. Conèixer els fonaments de les desigualtats estructurals de gènere. Desigualtats i discriminacions de gènere.

Personal destinatari:

La formació s’adreça al personal d’associacions i entitats del tercer sector.