PROJECTES

Estudi de Gènere de la Comunitat Portuària del Port de Barcelona
Pla d’Igualtat Cambra de Comerç de Barcelona
Pla d’Igualtat de dones i homes de l’ajuntament de Piera
Pla d’Igualtat de dones i homes de l’ajuntament de Abrera
Pla d’Igualtat de dones i homes de l’ajuntament de Cornellà de Llobregat
Pla d’Igualtat de dones i homes de l’ajuntament de Cunit
Pla d’Igualtat de dones i homes de l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Pla d’Igualtat de dones i homes de l’ajuntament de La Seu d’Urgell
Pla d’Igualtat de dones i homes de l’ajuntament de Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès
Pla d’Igualtat de dones i homes de l’ajuntament de l’Olleria
Pla d’Igualtat de dones i homes de l’ajuntament del Consell Insular de Formentera
Pla Local d’Igualtat de Gavà
Pla Local d’Igualtat de La Roca del Vallès
Pla Local d’Igualtat de Cornellà de Llobregat

Pla Local d’Igualtat de Santa Coloma de Gramenet

Elaboració del Pla d’igualtat de dones i homes del sector públic de l’Ajuntament de Montmeló.
Elaboració del III Pla d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
Revisió per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la web del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i elaboració d’un manual de llenguatge no sexista i inclusiu.
Revisió per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la web corporativa del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i elaboració d’un manual d’ús de llenguatge inclusiu i no sexista.
Revisió per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la web corporativa del Consell Comarcal de les Garrigues i elaboració d’un manual de llenguatge inclusiu i no sexista.
Elaboración del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres del Sector Público de l’Ajuntament de la Vila de Benavites- València
Elaboración del Plan de Políticas Públicas de l’Ajuntament de la Vila de Benavites- València
Avaluació del Pla d’Igualtat 2015-2018 i Elaboració del Pla d’Igualtat d’homes i dones del sector públic 2020-2024 de la Diputació de Tarragona.
Servei d’estudi sobre la violència contra les dones al mar a la riera d’Arousa a l’Oficina per a la Igualtat de Gènere.

Ha estat publicada la Guia per elaborar un pla de polítiques d’igualtat de les administracions locals. L’Associació Catalana de Municipis, amb el seu propòsit d’impulsar municipis igualitaris, va encarregar a Coop4equality l’elaboració d’aquesta guia.

La guia es dirigeix a municipis petits, d’un abast poblacional de no gaire més de 5.000 habitants. L’objectiu és facilitar coneixements i capacitats als equips tècnics i polítics de l’ajuntament, sent molt conscients que són municipis amb poc personal contractat.

La guia també parteix del suport que des dels Consells Comarcals es dona als ajuntaments i té una visió  molt completa de tot allò que el govern municipal pot fer a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes.

Guia disponible a l’enllaç Guia per elaborar un Pla de Polítiques de Gènere

Elaboració de l’estratègia per a la creació de la “Plataforma de municipis de Catalunya per la igualtat de gènere”. El projecte, encarregat per l’Associació Catalana de Municipis,  té  l’objectiu d’impulsar el treball de l’administració local a favor de la defensa, protecció i garantia dels drets humans de les dones, un esforç col·lectiu de la societat i dels poders públics per acabar amb les discriminacions per raó de gènere i sexe, discriminacions que encara avui persisteixen en la nostra societat i que impossibiliten a dones i a nenes exercir els seus drets de manera plena i efectiva.

Avançar en la construcció de societats més justes i igualitàries vol dir que tota la ciutadania, sense exclusió de ningú, hi participa. Vol dir que la classe política sap i actua amb responsabilitat davant de qualsevol tipus de discriminació, que lluita contra els rols i estereotips que dificulten la igualtat plena i vol dir que lluita contra les barreres socials, polítiques i econòmiques que menystenen la meitat de la societat.

Actuar amb consciencia de gènere és saber identificar què suposa ser home i dona en l’exercici dels drets i en l’accés a les oportunitats, significa saber diferenciar com afecten les discriminacions múltiples en el desenvolupament de les dones i les nenes, i significa saber que la nostra societat, governada per un sistema patriarcal, ha considerat sempre les dones i les nenes ciutadanes de segona classe. També significa acceptar la diferència que suposa ser dona i home i significa acceptar sense reserva que les desigualtats existeixen i perduren en la nostra societat. Acceptar-ho és el primer pas, imprescindible per construir societats més justes i igualitàries. Un objectiu per assumir, un objectiu que ha de començar per canviar mentalitats i crear noves consciències de gènere.

Proposem una eina de treball en xarxa, de col·laboració i de cooperació entre administracions locals. Una xarxa per compartir objectius i estratègies comunes que impulsin els municipis a treballar de manera homogènia, per tal que l’avanç sigui de país. Un exercici sincer i generós des de les administracions locals per treballar i compartir els èxits i els fracassos per millorar conjuntament i, en definitiva, garantir el que és de justícia: la igualtat efectiva entre dones i homes.

 

La Diputació de Barcelona ha impulsat el projecte “Agenda Local de Gènere, Urbana i de Desenvolupament Sostenible per a l’Atenció de les Persones” amb l’objectiu de defensar els drets humans de les dones, tenint la CEDAW com a marc normatiu internacional, i d’avançar en l’assoliment de les fites marcades en l’Agenda 2030 (Objectiu nº 5) i en el desplegament de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes. La Construcció de l’Agenda Nacional i Local de Dones a partir de les fites de l’agenda 2030 i focalitzant els seus objectius segons la realitat del país.

És una agenda que ajuda a incloure la igualtat de gènere en els programes dels partits polítics i reforça el paper de la ciutadania que treballa a favor de la igualtat la de gènere.

L’estratègia fa èmfasi en el benestar social i de les persones, la qual cosa significa promoure i garantir la seva qualitat de vida i fer que la seva existència tingui en compte aquells elements que fan possible la satisfacció humana o social. És a dir, garantir els drets i la igualtat d’oportunitats en el control i accés als recursos i beneficis del desenvolupament humà.

La Diputació de Barcelona (DIBA), com a institució supralocal que engloba 311 municipis de la demarcació de Barcelona i que suposa el 74,4% de la població catalana i el 24% de la superfície de Catalunya, fa un paper fonamental en garantir el benestar de la ciutadania i donar suport tècnic, econòmic i tecnològic als governs locals per tal que puguin desenvolupar els serveis necessaris pel benestar de la ciutadania.

 

 

El projecte, encarregat per la Diputació de Barcelona, vol impulsar la defensa dels drets humans de les dones, tenint la CEDAW com a marc normatiu internacional, i vol avançar en l’assoliment de les fites marcades en l’Agenda 2030 (Objectiu nº 5) i en el desplegament de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Amb la idea de potenciar els lideratges i els referents femenins en defensa dels drets humans de les dones, s’elabora l’estratègia per crear la Primera Xarxa de dones polítiques de Catalunya en defensa de la participació política de les dones.

La construcció de la xarxa de dones líders polítiques de Catalunya ens ajudarà a enfortir i potenciar la participació política de les dones,  generarà un sentit de pertinença i treball en comú, permetrà la cooperació horitzontal entre les dones polítiques del país i facilitarà la cooperació amb altres dones líders internacionals.

La xarxa posarà en comú les fortaleses i les febleses, serà font permanent generadora d’idees en conèixer les realitats dels diferents municipis, afavorirà la posada en comú de les bones pràctiques i acompanyarà el disseny de polítiques que avancin cap a la igualtat de gènere.

Lideratge en defensa dels drets humans de les dones, Diputació de Barcelona. L’informe té per objecte presentar els resultats de l’anàlisi de la informació obtinguda a través de les enquestes realitzades amb la finalitat d’orientar les trobades i entrevistes posteriors previstes en el projecte.

Aquest treball d’anàlisi previ permetrà valorar la pertinència de crear una xarxa de dones líders en l’àmbit polític municipal i, en cas que així es decideixi, facilitarà la definició de les línies estratègiques que poden orientar els objectius i activitats de la mateixa.

L’enquesta s’ha remès a 567 dones que pertanyen a les comarques del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Bages, Berguedà, Moianès i Osona. Dels 212 municipis que formen aquestes comarques n’han respost 70, la qual cosa representa un 33% del total de municipis pertanyents a les comarques esmentades i un 22,5% del total de municipis de la província de Barcelona.

La població a la qual donen cobertura els municipis que han respost l’enquesta és d’1.176.634 habitants, que representa el 55,2% de la població total dels municipis de les set comarques enquestades i el 21,4% de la població total de la província de Barcelona.

Escola Nàutica de L’Ametlla de Mar

Jornada participativa de dones de diferents subsectors marins per tal  d’identificar obstacles i oportunitats i promoure una Plataforma de dones del món marí amb l’objectiu de donar visibilitat a les dones joves, abordar les professions del mar com una opció d’ocupació, sensibilitzar per un canvi cultural, i generar informació desagregada per sexe per tenir-la en compte a l’hora de prendre decisions i impulsar mesures d’acció positives.

Universidade da Coruña

Jornada participativa de dones de diferents subsectors marins per tal d’identificar obstacles i oportunitats i promoure una Plataforma de dones del món marí.
Fira de Dones i Mar amb motiu de l’Any Internacional de les Dones del Mar (OMI- Organització Marítima Internacional).

 

Preparació de la proposta i presentació de la sol·licitud per l’obtenció de subvenció per a la implantació d’un Pla d’Igualtat per a Dori Dori Pastelería Tradicional, SL.

Elaboració del diagnòstic sobre l’actual situació de la plantilla i les condicions laborals desagregades per sexe, recollint les necessitats de treballadors i treballadores per eliminar discriminacions i desenvolupar mesures d’igualtat dins l’empresa.

Elaboració i implementació del Pla d’igualtat establint els objectius i el pla d’acció de mesures per assolir els objectius, així com els indicadors per fer el seguiment i l’avaluació de l’execució del Pla.

Sensibilització i formació sobre igualtat entre homes i dones, entre les mesures a adoptar dins del Pla d’igualtat.

 

 

Elaboració del protocol que reuneix en un sol document les actuacions per prevenir, detectar i resoldre les situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions que es puguin produir a l‘empresa.

El protocol estableix de manera clara les actuacions i responsabilitats dels òrgans que han d’intervenir en la resolució d’aquestes situacions i assegura un tractament tècnic adequat en la valoració de cadascuna de les actuacions, aplicant la metodologia més apropiada segons els principis generals establerts al mateix protocol.

Preparació de la proposta i presentació de la sol·licitud per l’obtenció de subvenció per a la implantació d’un Pla d’Igualtat a Naviera de Remolcadores y Servicios SL.

Elaboració del diagnòstic sobre l’actual situació de la plantilla i les condicions laborals desagregades per sexe, recollint les necessitats de treballadors i treballadores per eliminar discriminacions i desenvolupar mesures d’igualtat dins l’empresa.

Elaboració i implementació del Pla d’igualtat, establint els objectius i el pla d’acció de mesures per assolir els objectius, així com els indicadors per fer el seguiment i l’avaluació de l’execució del Pla.

 

La Plataforma empresarial a favor de la igualtat de gènere de Cornellà de Llobregat es concep com un espai de diàleg i de treball conjunt entre l’Ajuntament de Cornellà i el teixit empresarial de la ciutat a favor de la igualtat de gènere.

L’objectiu general del projecte és assolir el respecte a la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral, així com afavorir l’elaboració i la implantació dels plans d’igualtat a les empreses, per donar compliment a la previsió del III Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat 2016-2020 i a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.