PROXECTOS

Elaboración do Plan de igualdade de mulleres e homes do sector público do Concello de Montmeló.
Elaboración do III Plan de Igualdade da Deputación do Alt Urgell.
Revisión para a incorporación da perspectiva de xénero na web da Deputación da Alta Ribagorça e elaboración dun manual de linguaxe non sexista e inclusiva.
Revisar a incorporación da perspectiva de xénero na páxina web corporativa da Deputación do Alt Urgell e elaboración dun manual para o uso dunha linguaxe inclusiva e non sexista.
Revisión para a incorporación da perspectiva de xénero na páxina web corporativa do Consell Comarcal das Garrigues e elaboración dun manual de linguaxe inclusivo e non sexista.
Elaboración do Plan de Igualdade de Mulleres e Homes do Sector Público do Concello da vila de Benavites- Valencia
Elaboración do Plan de Políticas Públicas do Concello da vila de Benavites- Valencia
Avaliación do Plan de Igualdade 2015-2018 e Elaboración do Plan de Igualdade de Homes e Mulleres no Sector Público 2020-2024 da Deputación Provincial de Tarragona.
Servizo de estudos sobre violencia contra as mulleres no mar na corrente de Arousa na Oficina para a Igualdade de Xénero.

Publicouse a Guía para elaborar un plan de políticas de igualdade das administracións locais. A Asociación Catalá de Municipios, co propósito de impulsar municipios igualitarios, encargou a  Coop4 equality a elaboración desta guía.

A guía diríxese a municipios pequenos, dun alcance poboacional de non máis de 5.000 habitantes. O obxectivo é facilitar os coñecementos e as capacidades aos equipos técnicos e políticos do concello, sendo conscientes de que son municipios que contan con pouco persoal contratado,

A guía tamén parte do apoio que os Consellos Comarcais prestan aos concellos e ten unha visión moi completa de todo aquilo que o goberno municipal pode facer a favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes.

Guía disponible no seguiente enlace: Guia per elaborar un Pla de Polítiques de Gènere

Elaboración da estratexia para a creación da “•Plataforma de municipios de Cataluña pola Igualdade de Xénero”. O proxecto, encargado pola Asociación Catalá de Municipios, ten o obxectivo de impulsar o traballo da administración local a favor da defensa, protección e garantía dos dereitos humanos das mulleres. Un esforzo colectivo da sociedade e dos poderes públicos para acabar coas discriminacións por razón de xénero e sexo; discriminacións que aínda hoxe persisten na nosa sociedade e imposibilitan ás mulleres e ás nenas o exercicio dos seus dereitos de maneira plena e efectiva.
Avanzar na construción de sociedades máis xustas e igualitarias quere dicir que toda a cidadanía, sen exclusión de ningún tipo, participa. Quere dicir que a clase política sabe e actúa con responsabilidade ante calquera tipo de discriminación, que loita contra os roles e estereotipos que dificultan a igualdade plena e quere dicir que loita contra as barreiras sociais, políticas e económicas que desprezan á metade da sociedade.
Actuar con conciencia de xénero é saber identificar que supón ser home e muller no exercicio dos dereitos e no acceso ás oportunidades, significa saber diferenciar como afectan as discriminacións múltiples ao desenvolvemento das mulleres e as nenas e significa saber que a nosa sociedade, gobernada por un sistema patriarcal, considerou sempre ás mulleres e as nenas cidadás de segunda clase. Tamén significa aceptar a diferenza que supón ser muller e home e significa aceptar sen reserva que as desigualdades existen e perduran na nosa sociedade. Aceptalo é o primeiro paso imprescindible para construír sociedades máis xustas e igualitarias. Un obxectivo por asumir, un obxectivo que ten que comezar por cambiar mentalidades e crear novas conciencias de xénero.
Propoñemos unha ferramenta de traballo en rede, de colaboración e de cooperación entre administracións locais. Unha rede para compartir obxectivos e estratexias comúns que impulsen aos municipios para traballar de maneira homoxénea para lograr que o avance sexa de todo o país. Un exercicio sincero e xeneroso desde as administracións locais para traballar e compartir os éxitos e os fracasos para mellorar conxuntamente e, en definitiva, garantir o que é de xustiza: a igualdade efectiva entre mulleres e homes.

A Deputación de Barcelona impulsou o proxecto “Axenda Local de Xénero, Urbana e de Desenvolvemento Sustentable para a Atención ás Persoas” co obxectivo de defender os dereitos humanos das mulleres, tendo a  CEDAW como marco normativo internacional, e de avanzar no logro dos fitos marcados na Axenda 2030 (Obxectivo  nº 5) e na aplicación da Lei 17/2015 de igualdade efectiva entre mulleres e homes, a partir dos fitos da Axenda 2030 e focalizando os seus obxectivos segundo a realidade do país.

É unha axenda que axuda a incluír a igualdade de xénero nos programas dos partidos políticos e reforza o papel da cidadanía que traballa a favor da igualdade de xénero.

A estratexia pon énfase no benestar social e das persoas, o que significa promover e garantir a súa calidade de vida e facer que a súa existencia tome en conta os elementos que fan posible a satisfacción humana ou social. É dicir, garantir os dereitos e a igualdade de oportunidades no control e acceso aos recursos e beneficios do desenvolvemento humano.

A Deputación de Barcelona ( DIBA), como institución  supralocal que engloba 311 municipios da demarcación de Barcelona e que representa o 74,4% da poboación catalá e o 24% da superficie de Cataluña, exerce un papel fundamental para garantir o benestar da cidadanía e prestar apoio técnico, económico e tecnolóxico aos gobernos locais para que poidan desenvolver os servizos necesarios para o benestar da cidadanía.

 

O proxecto, encargado pola Deputación de Barcelona, quere impulsar a defensa dos dereitos humanos das mulleres, tendo a  CEDAW como marco normativo, e busca avanzar no logro dos fitos marcados na Axenda 2030 (Obxectivo  nº 5) e na aplicación da Lei 17/2015 de igualdade efectiva entre mulleres e homes.

Coa idea de potenciar os liderados e os referentes femininos en defensa dos dereitos humanos das mulleres, elaborouse a estratexia para crear a Primeira Rede de Mulleres Políticas de Cataluña en defensa da participación política das Mulleres.

A construción da rede de mulleres políticas  lideresas de Cataluña axudaranos a fortalecer e potenciar a participación política das mulleres, xerará un sentido de pertenza e traballo en común, permitirá a cooperación horizontal entre as mulleres políticas do país e facilitará a cooperación con outras mulleres  lideresas de ámbito internacional.

A Rede poñerá en común as fortalezas e as debilidades, será fonte permanente de ideas e coñecemento das realidades dos diferentes municipios, favorecerá a posta en común das boas prácticas e acompañará o deseño de políticas que avancen cara á igualdade de xénero.

Liderado en defensa dos dereitos humanos das mulleres, Deputación de Barcelona. O informe ten por obxecto presentar os resultados da análise da información obtida a través das enquisas realizadas coa finalidade de orientar os encontros e entrevistas posteriores previstas no proxecto.

Este traballo de análise previa permitirá valorar a pertinencia de crear unha rede de mulleres líderes no ámbito político municipal e, no caso de que así se decidise, facilitará a definición das liñas estratéxicas que poden orientar os obxectivos e actividades da mesma.

A enquisa enviouse a 567 mulleres que pertencen ás comarcas do Vallés Oriental, Vallés Occidental,  Maresme,  Bages,  Berguedá,  Moianés e  Osona. Dos 212 municipios que forman estas comarcas, responderon 70, o cal representa un 33% do total de municipios pertencentes ás comarcas mencionadas e un 22,5% do total de municipios da provincia de Barcelona.

A poboación á que dan cobertura os municipios que responderon a enquisa é de 1.176.634 habitantes, que representan o 55,2% da poboación total dos municipios das sete comarcas enquisadas e o 21,4% da poboación total da provincia de Barcelona.

Escola Náutica de La Ametlla de Mar

Xornada participativa de mulleres de diferentes subsectores mariños para identificar obstáculos e oportunidades e promover unha Plataforma de mulleres
do mundo mariño co obxectivo de dar visibilidade ás mulleres novas, abordar as profesións do mar como unha opción de emprego, sensibilizar para promover un cambio cultural e xerar información desagregada por sexo para tela en conta á hora de tomar decisións e impulsar medidas de acción positiva.

Universidade da Coruña

Xornada participativa de mulleres de diferentes subsectores mariños para identificar obstáculos e oportunidades e promover unha Plataforma de mulleres do mundo mariño. Feira de Mulleres e Mar con motivo do Ano Internacional das Mulleres do mar ( OMI-Organización Marítima Internacional)

Preparación da proposta e presentación da solicitude para a obtención da subvención para a implantación dun Plan de Igualdade para Dori Dori Pastelería Tradicional, S. L.

Elaboración do diagnóstico sobre a actual situación do persoal e as condicións laborais desagregadas por sexo, recollendo as necesidades dos traballadores e traballadoras para eliminar discriminacións e desenvolver medidas de igualdade dentro da empresa.

Elaboración e implementación do Plan de Igualdade establecendo os obxectivos e o plan de acción de medidas para alcanzar os obxectivos, así como os indicadores para facer o seguimento e a avaliación da execución do Plan.

Sensibilización e formación sobre igualdade entre homes e mulleres, entre as medidas para adoptar dentro do plan de igualdade.

Elaboración do protocolo que reúne nun só documento as actuacións para previr, detectar e resolver as situacións de acoso psicolóxico, sexual, por razón de sexo ou orientación sexual e outras discriminacións que poidan producirse na empresa.

O protocolo establece de maneira clara as actuacións e responsabilidades dos órganos que ten que intervir na resolución destas situacións e asegura un tratamento técnico adecuado na valoración de cada unha das actuacións, aplicando a metodoloxía máis axeitada segundo os principios xerais establecidos no mesmo protocolo.

 

Preparación da proposta e presentación da solicitude para a obtención da subvención para a implantación dun Plan de Igualdade na Naviera de Remolcadores e Servizos,  S. L.

Elaboración do diagnóstico sobre a actual situación do persoal e as condicións laborais  desagregadas por sexo, recollendo as necesidades de traballadores e traballadoras para eliminar discriminacións e desenvolver medidas de igualdade dentro da empresa.

Elaboración e implementación do Plan de Igualdade, establecendo os obxectivos e o plan de acción de medidas para alcanzar os obxectivos, así como os indicadores para facer o seguimento e a avaliación da execución do Plan.

La Plataforma empresarial a favor de la igualdad de género de Cornellá de Llobregat se concibe como un espacio de diálogo y de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Cornellá y el tejido empresarial de la ciudad a favor de la igualdad de género.

El objetivo general del proyecto es alcanzar el respeto a la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, así como favorecer la elaboración e implantación de los planes de igualdad en las empresas, para dar cumplimiento a la previsión del III Plan Transversal de Políticas de Igualdad 2016-2020 y a la Ley 17/2015 de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.