DISTINTIU PER LA IGUALTAT DE GÈNERE de l’àmbit municipal SG CITY 50-50

EL Distintiu per la igualtat de gènere és una eina  que afavoreix la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local. El Distintiu s’obté mitjançant un procés de certificació elaborat d’acord amb les competències municipals i normativa nacional i internacional en vers als drets humans de les dones. El procés de certificació s’adapta a la normativa del territori on s’ha d’aplicar, tenint en compte la legislació nacional vigent i l’àmbit competencial de la institució.

SG CITY 50-50 desplega un mecanisme a través del qual el municipi estableix quins seran els seus compromisos pels dos anys vinents pel que fa a polítiques i actuacions a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes.  El Sistema integra la perspectiva  de gènere i evidencia quina és la proposta del govern municipal en polítiques d’igualtat. La voluntat política de comprometre’s amb polítiques i actuacions concretes li dóna el mèrit d’obtenir el Distintiu per la Igualtat de Gènere.

Els compromisos que el municipi assumeix venen determinats per un costat pels criteris establerts pel sistema SG CITY 50-50 i d’altra, pels  plans i polítiques d’igualtat del mateix municipi. Els compromisos seran avaluats durant el període d’execució que s’estableix de dos anys. El resultat de l’avaluació determina la renovació del distintiu juntament amb nous compromisos a favor de la igualtat.

SG CITY 50-50 es concedeix com un procés de millora continua, on és el mateix municipi qui estableix les seves fites i compromisos, a partir d’un autodiagnosi. El sistema incorpora requisits i criteris que permeten integrar la perspectiva de gènere en l’estratègia política i operativa dels municipis, i ajuda a identificar quins processos de treball existeixen en l’organització del municipi i com s’orienten per satisfer les necessitats de les dones en particular i de la ciutadania en general. Permet millorar la gestió quotidiana d’una forma eficient amb els recursos que es disposa i consolidar el lideratge i l’autoritat en l’organització de cada membre de l’equip municipal per aconseguir els resultats esperats.

Coop4equality, empresa homologada per la Norma SG CITY 50-50, s’ofereix com empresa avaluadora del procés de certificació per l’obtenció del Distintiu per la Igualtat de Gènere.

FORMULARI SOL.LICITUD DE PRESSUPOST