INSTRUMENTS MUNICIPALISTES A FAVOR DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

Les entitats locals emprenen accions concretes a favor de la igualtat de dones i homes en el seu àmbit de competència col·laborant amb el conjunt d’actors locals. El projecte desenvolupa un conjunt d’instruments clau que afavoreixen polítiques i actuacions a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes:

  • Elaboració del diagnòstic sobre la implantació dels Municipis de l’art 3 de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes i a les polítiques de gènere desplegades a nivell municipal.
  • Disseny d’una guia per l’elaboració de plans d’igualtat en els municipis per donar suport als ens locals.
  • Disseny de l’estratègia de funcionament de la Plataforma de Municipis per la Igualtat i la conceptualització com un espai de diàleg i de treball conjunt entre els diferents ens locals amb l’objectiu de la igualtat plena entre homes i dones.