Agenda Local de Gènere, Urbana i de Desenvolupament Sostenible per a l’Atenció de les Persones. Lideratge en defensa dels drets humans de les dones.

La Diputació de Barcelona ha impulsat el projecte “Agenda Local de Gènere, Urbana i de Desenvolupament Sostenible per a l’Atenció de les Persones” amb l’objectiu de defensar els drets humans de les dones, tenint la CEDAW com a marc normatiu internacional, i d’avançar en l’assoliment de les fites marcades en l’Agenda 2030 (Objectiu nº 5) i en el desplegament de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes. La Construcció de l’Agenda Nacional i Local de Dones a partir de les fites de l’agenda 2030 i focalitzant els seus objectius segons la realitat del país.

És una agenda que ajuda a incloure la igualtat de gènere en els programes dels partits polítics i reforça el paper de la ciutadania que treballa a favor de la igualtat la de gènere.

L’estratègia fa èmfasi en el benestar social i de les persones, la qual cosa significa promoure i garantir la seva qualitat de vida i fer que la seva existència tingui en compte aquells elements que fan possible la satisfacció humana o social. És a dir, garantir els drets i la igualtat d’oportunitats en el control i accés als recursos i beneficis del desenvolupament humà.

La Diputació de Barcelona (DIBA), com a institució supralocal que engloba 311 municipis de la demarcació de Barcelona i que suposa el 74,4% de la població catalana i el 24% de la superfície de Catalunya, fa un paper fonamental en garantir el benestar de la ciutadania i donar suport tècnic, econòmic i tecnològic als governs locals per tal que puguin desenvolupar els serveis necessaris pel benestar de la ciutadania.