Plataforma de municipis de Catalunya per la igualtat de gènere.

Elaboració de l’estratègia per a la creació de la “Plataforma de municipis de Catalunya per la igualtat de gènere”. El projecte, encarregat per l’Associació Catalana de Municipis,  té  l’objectiu d’impulsar el treball de l’administració local a favor de la defensa, protecció i garantia dels drets humans de les dones, un esforç col·lectiu de la societat i dels poders públics per acabar amb les discriminacions per raó de gènere i sexe, discriminacions que encara avui persisteixen en la nostra societat i que impossibiliten a dones i a nenes exercir els seus drets de manera plena i efectiva.

Avançar en la construcció de societats més justes i igualitàries vol dir que tota la ciutadania, sense exclusió de ningú, hi participa. Vol dir que la classe política sap i actua amb responsabilitat davant de qualsevol tipus de discriminació, que lluita contra els rols i estereotips que dificulten la igualtat plena i vol dir que lluita contra les barreres socials, polítiques i econòmiques que menystenen la meitat de la societat.

Actuar amb consciencia de gènere és saber identificar què suposa ser home i dona en l’exercici dels drets i en l’accés a les oportunitats, significa saber diferenciar com afecten les discriminacions múltiples en el desenvolupament de les dones i les nenes, i significa saber que la nostra societat, governada per un sistema patriarcal, ha considerat sempre les dones i les nenes ciutadanes de segona classe. També significa acceptar la diferència que suposa ser dona i home i significa acceptar sense reserva que les desigualtats existeixen i perduren en la nostra societat. Acceptar-ho és el primer pas, imprescindible per construir societats més justes i igualitàries. Un objectiu per assumir, un objectiu que ha de començar per canviar mentalitats i crear noves consciències de gènere.

Proposem una eina de treball en xarxa, de col·laboració i de cooperació entre administracions locals. Una xarxa per compartir objectius i estratègies comunes que impulsin els municipis a treballar de manera homogènia, per tal que l’avanç sigui de país. Un exercici sincer i generós des de les administracions locals per treballar i compartir els èxits i els fracassos per millorar conjuntament i, en definitiva, garantir el que és de justícia: la igualtat efectiva entre dones i homes.