DESENVOLUPAMENT HUMÀ

[metaslider id=324]

Coop4eQuality assessora a entitats públiques i privades proposant projectes d’innovació social amb l’objectiu de promoure i impulsar canvis i transformacions socials sostenibles en el temps. Incorporem de manera transversal i integrada els enfocaments de gènere, interculturalitat i drets humans, i abordem el canvi climàtic com un tema global transversal.

El canvi climàtic és una amenaça per a la pau, la seguretat i la prosperitat mundial. El canvi climàtic requereix de la recerca científica i de la innovació, però és també un imperatiu de seguretat,de desenvolupament econòmic i drets humans. En tots aquests àmbits, les dones es veuen afectades de manera única i, en alguns casos desproporcionadament, per les conseqüències del canvi climàtic. És important tenir en compte les experiències i aspiracions de les dones de diversos contextos en formular solucions per abordar el canvi climàtic.

Les polítiques que pretenen ser neutres en quan a gènere són, per si mateixes, discriminatòries perquè no prenen en compte les diferents formes en què homes i dones experimenten els efectes del canvi climàtic, així com la forma en què s’adapten.

Els nostres projectes impulsen l’enfortiment de capacitats, fomentem aliances i col·laboracions a través d’esforços que siguin sensibles a les necessitats i experiències de les dones, apostem per projectes que creen oportunitats d’ocupació per a dones, o projectes que augmentin la capacitat de la dones per combatre els efectes del canvi climàtic.

 

Incloure aquesta metodologia suposa

 • Atendre les diversitats i la diferència.
 • Crear processos més participatius i democràtics.
 • Incorporar la igualtat de gènere, la inclusió social, la sostenibilitat ambiental i la territorialitat.
 • Abordatge del canvi climàtic de manera transversal i global
 • Aplicar la interseccionalitats a les estratègies d’intervenció per fer-les més adequades i eficaces amb la diversitat social de la realitat on pretenen incidir.
 • Avançar en drets humans.
 • Generar nous desafiaments i oportunitats.
 • Aconseguir organitzacions més productives, equitatives i sostenibles.
 • Identificar i enfortir el vincle amb l’organització de les persones membres.
 • Incrementar la valoració per part de tercers i del públic en general.
 • Cohesionar en l’àmbit intern en relació a grups heterogenis.
 • Potenciar i aprofitar tot el talent en favor dels objectius organitzacionals.

Productes i serveis

 • Diagnosi del nivell d’inclusió dels enfocaments i proposta de mesures.
 • Elaboració de plans estratègics i plans de treball.
 • Guia per incorporar de forma integrada els tres enfocaments.
 • Elaboració d’indicadors, de plans i projectes de cooperació.
 • Avaluacions i monitoreig de plans i projectes de cooperació (ex ante, intermitja, final i d’impacte).
 • Assessoria i formació per accedir a convocatòries públiques i privades.
 • Incorporació del triple enfocament en totes les fases del projecte.
 • Formació i capacitació.
 • Plans de comunicació.
 • Elaboració de plans de polítiques públiques de cooperació.
 • Plans de coherència interna i externa, harmonització de les diverses polítiques de cooperació internacional.
 • Contingut i disseny de campanyes de sensibilització i d’incidència política.
 • Assessoria i acompanyament continuat a través d’un servei d’iguala.