CENTROS EDUCATIVOS

Os proxectos de coeducación onde a acción educadora potencia a igualdade de trato e a igualdade efectiva en oportunidades de acceso e disfrute a  formación e o seu recoñecemento. Valora indistintamente a aportación de homres e mulleres a  sociedade en igualdad de dereitos, sen estereotipos nin discriminacions.

Impulsamos a creación e fortalecemiento de alianzas entre centros educativos a través de novas formas de colaborar a partires do interés colectivo, mediante espazos para a co-creación, o co-pensamento e co-liderazgo. Experiencias compartidas e proxectos que suman en beneficio común.

OS NOSOS SERVIZOS


  • Apoio ós centros educativos a través de proxectos coeducativos, así como programas de formación en valores coeducativos para profesorado e outros axentes educativos, dentro e fora da comunidade escolar.
  • Deseño de programas de formación e cursos monográficos para monitores e responsables de actividades de tiempo libre e extraescolares.
  • Apoio as asociaciones de pais e nais na participación das familias na coeducación dos seus fillos e fillas.
  • Incorporación dla coeducación a todos os niveis e modalidades do sistema educativo.
  • Apoio na aplicación dos criterios de coeducación en valores, solidariedade, inclusión, cohesión social e loita contra as desigualdades co obxetivo de formar personas comprometidas coa sociedade e co fomento da igualdade entre homes e mulleres.